‘Bırakınız geçsinler’ bakanlıkları

AKP hükümetinin daha mürekkebi kurumadan bir ay içerisinde Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nı ikiye bölerek yeni iki bakanlık kurması, konuyla ilgili kişi ve kurumların tepkisine yol açtı.  Eski İzmir Barosu Başkanı Noyan Özkan, bu “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” anlayışının tipik bir örneği olduğunu öne sürerken, TMMOB Yönetim kurul başkanı Mehmet Soğancı, AKP iktidarının mesleklerine ve odalara karşı ne planladığını iyi bildiklerini iddia etti.

AKP hükümeti, 6 Nisan 2011 gün ve 6223 sayılı Yetki  Yasası ile Çevre ve Orman Bakanlığını, Bayındırlık ve İskan Bakanlığını kaldıran ve onun yerine Çevre Orman ve Şehirciilik Bakanlığını kuran 3 Haziran2011 gün ve 636 sayılı KHK’nin henüz mürekkebi kurmadan bu defa 4 Temmuz 2011 gün ve  644 sayılı KHK ile 636 sayılı KHK yürürlükten kaldırıldı. Böylece bir ay sure ile yaşayan Çevre , Orman ve Şehircilik Bakanlığı öldü. Yerine 644 no lu kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 645 sayılı Kararname ile de Orman ve Su İşleri Bakanlığı geldi.

Eski İzmir Barosu Başkanı Noyan Özkan bir ay gibi çok kısa süre içinde neden böyle bir değişikliğe gerek duyulduğu konusunda, hükümetin şeffaf ve katılımcı politikası sayesinde hiçbir fikir olmadığına dikkat çekerek, oturup karşılaştırma yapmak suretiyle incelemekte kamu yararı olduğunu söyledi.

Yeni bakanlıkların kurulmasına yönelik hemen göze çarpan maddenin yerel yönetimleri bypass ettiğine işaret eden Özkan, “Yerel yönetimleri bypass yaparak Merkezden Planlamayı (özellikle TOKİ ) düzenleyen 636 sayılı KHK ile Yeni 644 no lu KHK karşılaştırıldığında zaten son derece anti-demokratik olan bu maddeden ‘yerel yönetimlerden görüş alınması koşulunun’  çıkarıldığını ve ‘başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek’  cümlesinin eklendiğini görüyoruz. Bu ‘bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler’ mantığının tipik bir örneğidir” dedi.

Öte yandan, TMMOB Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, kurulan iki bakanlık konusunda yaptığı yazılı açıklamada, “Daha bir ay bile dolmadan, kararnamelerin mürekkebi bile kurumadan kurduğu bakanlığı kaldırıp yerine iki bakanlık kurması, AKP‘nin kamu yönetimi ile ilgili olarak ne kadar planlı, programlı çalıştığının güzel bir göstergesidir”  dedi. AKP iktidarının seçimlerden dört gün önce 8 Haziran 2011 tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nı birleştirdiğine dikkat çeken Soğancı, “Söz konusu yeni kurulan bakanlık yapısı içinde oluşturulacak Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün görevleri içinde de meslek alanlarımızı ve örgütümüzü ‘düzenlemeye’ yönelik maddeler yer almıştı. AKP bu sefer de Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı henüz oluşturulamadan 4 Temmuz 2011 tarihinde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bakanlığı ikiye böldü ve içinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı çıktı” dedi.

Amaç odaları zapt-u rapt altın almak
Soğancı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın amaç bölümünde önceki Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’ndan farklı olarak “meslek odalarının mevzuatını düzenleme” ifadesi çıkarılarak, bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak, ilgililerin kayıtlarını tutmakla sınırlı tutulmuş gözükse de Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün görev tanımı mesleğimiz ve örgütümüz aleyhine daha da genişletildiğini öne sürdü.
Yeni KHK’de Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün görevleri daha detaylı bir şekilde tanımlandığını belirten Soğancı; “Önceki kararnamede yer alan ‘Ülkenin planlama, projelendirme ve yapım işlerinde faaliyet gösterenlerin rekabet gücünü artırmak için inceleme ve araştırmalarda bulunmak, stratejiler geliştirmek, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak’  ifadesi ise bu kez kaldırılmıştır” dedi.
AKP‘nin mesleklerine ve örgütüne karşı ne planladığını iyi bildiğini öne süren Soğancı, şöyle konuştu: “‘Güç görevler güçlü örgütlenmeler ile yerine getirilir’ sözünü de iyi biliyoruz. Değişen bir şey yoktur: Şimdi örgütlülüğümüzü ve mücadelemizi güçlendirme zamanıdır.”
4 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete‘nin Mükerrer sayısında yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün görevleri şöyle sıralanıyor:
MADDE 12  (1) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri yapmak, uygulamaları denetlemek ve izlemek.
b) Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait her türlü yapılar ile ilgili genel ilkeleri, stratejileri ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
c) Planlama, harita yapımı, arazi ve arsa düzenlemesi, değerleme, parselasyon, etüt ve proje müellifliği, harita plan, proje ve yapım kontrol müşavirliği, her türlü altyapı ve tesisat dâhil olmak üzere yapı müteahhitliği gibi hizmet alanlarında çalışan gerçek veya tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ve kayıtlarının tutulmasına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara tescil ve yeterlik belgeleri vermek veya verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
ç) Planlı ve plansız alanlardaki projelendirme ve yapılaşmaya, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinlerinin ulusal adres veri tabanına dayalı olarak düzenlenmesine ilişkin usul, esas ve standartları belirlemek.
d) Planlama, projelendirme, yapım ve kamulaştırma iş ve işlemlerinde görev alacak bilirkişilerin niteliklerine ve mesleki yeterliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
e) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak.
f) Yöresel mimarinin ve yapılarda yerel malzemenin kullanımının teşvik edilmesi, binalarda enerji verimliliğinin sağlanması ve ileri yapım teknolojilerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak.
g) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait her türlü yapıların denetlenmesinde görev alan mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarını denetlemek, ilgili idareler ile denetim ve müşavirlik kuruluşlarınca denetlenmesini sağlamak.
ğ) Yapım işlerinde görev alan şantiye şefleri, fen elemanları ve yetki belgeli ustaların faaliyetlerinin, durumlarına göre, ilgili idarelerce veya meslek kuruluşlarınca denetlenmesini sağlamak.
h) Kamuya ve özel sektöre ait her türlü yapı ve tesisin projelerinin ve yapım işlerinin denetlenmesinde görev alacak mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarının, yapı denetim kuruluşlarının ve müşavirlik kuruluşlarının niteliklerine, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara belge verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
ı) Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek.
i) Çevre yönetimi, çevre denetimi ve çevresel etki değerlendirilmesi iş ve işlemlerinde görev alanların niteliklerine, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara belge verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
j) Çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlanmasında, çevre laboratuvarları, çevre danışmanlık firmaları ile belediyelerin çevre koruma tesislerinin projelerinde ve işletilmesinde görev alacak elemanları eğitmek, proje ve tesis ölçütlerini geliştirmek ve mesleki yetkinliği artırmak.
k) Konut politikalarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, belirlenmiş politika, plan ve stratejilere göre uygulamayı temin ve sonuçlarını takip etmek.
l) Yapı kooperatiflerinin ve üst birliklerinin kurulması, işleyişi ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasını sağlamak ve uygulamaları denetlemek.
m) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: