‘Kazdağları için özel yasa çıkarılmalıdır’

Kazdağı ve Madra Belediyeler Birliği’nin 2-3 Haziran 2012 tarihlerinde Balıkesir ili Edremit ilçesi Güre beldesinde topladığı çalıştayda, Kazdağlarında artık koruma anlayışının değişmesi gerektiğine dikkat çekerek, bölge için özel yasa çıkarılması gerektiğini öne sürüldü. Kurultay sonuç bildirgesinde, doğal varlıkların ülkelerinin çok önemli zenginlikleri oldiği, başta insan olmak üzere, tüm canlılar için vazgeçilmez nitelikler taşıdığına işaret edildi.

Çalıştayda, Kazdağları’nın Yer Bilimsel Özellikleri”, “Kazdağları’nın Ekolojisi”, “Kazdağları’nın doğal zenginlikleri”, “Kazdağları’nda Kültür”, “Altın Madenciliği ve yarattığı sonuçlar” başlığı adı altında beş ayrı oturum düzenlendi. Bu oturumlarda sunulan, üzerinde tüm katılımcılar ile yapılan tartışmalar sonrasında, ülkemizin madencilik sektörü temsilcileri ile altın işletmeciliğine karşı savaşım veren isimlerin katıldığı ve çalıştay sonuçlarının değerlendirildiği “son oturum paneli gerçekleştirildi.

Çalıştaya bilim adamları, uzmanlar, madencilik faaliyetleri ile ilgili kuruluşlar ve bu arada MTA Genel Müdürlüğü de davet edildi. MTA Genel Müdürlüğü çalıştaya katılması için Balıkesir Bölge Müdürü Ramazan Sarı’yı görevlendirmesine karşın bir gün önce telefonla katılmayacağı çalıştay düzenleyenlere iletildiği öğrenildi. Çalıştay düzenleme kurulu bu gelişme üzerine yaptığı açıklamada, “Madencilik sektörümüzde çok önemli bir devlet kuruluşu olan MTA’nın bu etkinliğe katılmaktan kaçınması çok düşündürücü olup anlamakta güçlük çekilmiştir” dendi.

Türkiye’nin, hatta bölgenin en güzel coğrafyasında yer alan Kazdağları’nın, bunun çok önemli bir örneği olduğu belirtilen sonuç bildirgesinde, “Çünkü Kazdağları, barındırdığı tarihsel, toplumsal, kültürel, ekolojik ve ekonomik değerleri nedeniyle yeryüzünün en özgün yaşam kaynaklarının başında gelmektedir. Ve bu coğrafyada yaşayan, yaklaşık 1,5 milyon insanın, bitkilerinin, yaban hayatının ve sularının yaşam sigortasıdır” dendi.

Bildirgede, 2 milyon 580 bin dönüm geniş bir alana yayılmış, Kazdağları ormanları; en başta yangın, açma, yerleşme rüzgar devriği, böcek tahribatı ile eteklerinde kurulmuş ve bacalarından zehir yayılan termik santralların neden olduğu kirlilik baskısı altında olduğu öne sürülerek, “Bu olumsuzlukların yanı sıra son yıllarda, bu baskı ve talana, madencilik adı altında sürdürülen altın işletmeciliği faaliyetleri de damgasını vurmuştur. Kaldı ki yapılan araştırmalar ülkemizde uygulanan “altın işletmeciliği teknolojisinin” yaşamın tüm süreçlerini olumsuz yönde, doğrudan tetiklediği sonucuna varılmıştır” dendi.

Çalıştay sonucunda ,katılımcılar tarafından öne çıkarılan sorunlar ve bunların çözümüne ilişkin öneriler de kamuoyunun bilgisen sunuldu. Çalıştay sonuç bildirgesini olduğu gibi yayımlıyoruz:

“* Kazdağları İçin Özel Yasa Çıkarılmalıdır.

Kazdağlarında artık koruma anlayışı değiştirilmelidir.Çünkü Kazdağları olarak olarak nitelendirdiğimiz bölgede, 2 milyon 580 bin dönüm orman arazisi bulunmaktadır. Bu denli büyük bir coğrafyada, sadece, Edremit ilçesi sınırları içinde 214 630 dönümlük bir alan ”Kazdağı Milli Parkı” ve 2 bin 400 dönümlük bir alan Kazdağı Göknarı Tabiatı Koruma Alanı “ olarak tescil edilerek koruma statüsüne kavuşturulmuştur. Kazdağları’nın kuzeyi ve diğer ormanlık alanları ise 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre yönetilmektedir. Oysa Kazdağları ekolojik, kültürel, toplumsal ve bioklimatik özellikleri nedeni ile bir bütünlük oluşturmaktadır. Bu nedenle Kazdağlarının Avrupa Bitki Birliğince Önemli Bitki Alanı (ÖBA) olarak kabul edilen ve Çanakkale ili sınırları içerisinde kalan ve de Kazdağı Milli Parkı ile organik bütünlüğünü sağlayan alanların da milli park sınırları içine alınması gerekmektedir.

Ancak milli Park sınırları genişletilirken; orman ve halk ilişkilerini bozacak yaklaşımlara özelliklere dikkat edilmelidir. Söz gelimi Kazdağları’nın Çanakkale ili mülki sınırları içinde,3 23 orman köyünde yaşayan, yaklaşık 130 bin orman köylüsünün Kazdağları ile olan sosyal, ekonomik, kültürel ve organik bağları göz ardı edilmemelidir.

Tüm bunların yanı sıra, Dünya Bankasınca desteklenen Gen Kaynaklarını Yerinde Korunması Projesi” adı altında, koruma altına alınan, ancak hiçbir yasal koruma mevzuatı belirlenmemiş 32 bin 370 dekar genişliğindeki Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması  Alanları’nın (GEKYA), korunması için, ilgili bakanlıkça, acilen bir yasal düzenleme yapılarak, bu alanların, niteliğine uygun bir koruma statüsüne kavuşturulması ve bu sahaların dünyanın gelecekteki yaşam potansiyeli ile uyumlaştırılması gerekmektedir.  Özetle; yeryüzünün çok önemli bir ekosistemler topluluğu olan Kazdağları’nın korunması için Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı örneğinde olduğu gibi Kazdağları için özel bir yasa çıkartılmalıdır.

* Kazdağları’nda Kitlesel Turizm Uygulanmamalıdır

Kazdağları yukarıda saydığımız özellikleri nedeniyle, bir turizm cenneti olarak algılanmıştır. Ancak bu anlayış gereği, Kazdağları’nda yapılacak turizm yatırımları, yeryüzünün en tanınmışlarından olan dağın tüm değerlerini yok edecektir. Kaldı ki aldığımız duyumlara göre, Kazdağları, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, ‘Nitelikli Turizm Bölgesi’ olarak ilan edilmiştir. Bu yaklaşım yaşama geçtiğinde Kazdağları ülkemizin, batı ve güney sahillerinde olduğu gibi betonlaşma ile karşı karşıya kalabilecektir. Oysa Kazdağları’nda ,bölgenin ormanları, korunan alanları, önemli bitki alanları, verimli toprakları, bitkileri, özellikle zeytinlikleri , koruma-kullanma dengesi gözetilen bir turizm politikası geliştirilmelidir. Bu bağlamda; tarım, köy, çiftlik, yayla, doğa sporları, yaban hayatın gözlenmesi, botanik turizmi ve pansiyonculuğun desteklenerek yöre insanları ile uyumlaşacak doğa ve kültür turizminin Kazdağlarında yaşama geçirilmesi, geliştirilmesi ve desteklemesi gerekmektedir.

Bunun yanı sıra Kazdağları ve yakın çevresinde, gerek tarım ve orman alanlarının sağlığı ve gerekse turizmin sürdürülebilirliği için, hava kalitesi ile oksijen miktarını belirleyebilmek, kirletici parametrelerin yaz kış değişimlerini izleyebilmek ve bu değişimlerin uzun erimli tespitlerinin yapılabilmesi için, bölgenin değişik yerlerinde hava kalitesi ve oksijen ölçüm istasyonları kurulması gerekmektedir.

* Kazdağlarında sivil inisiyatifin kararlarına saygıgösterilmelidir.

Her ne kadar, henüz ,tescil edilmese de, Kazdağları tüm dünyanın gelecek kuşaklara bırakacağı ‘en değerli doğa ve kültür mirası’dır. Yöre halkı bu mirasa ülkeyi yönetenlerin anlayamayacağı kadar sahip çıkmaktadır. Çünkü bu coğrafyada, yaşayan yaklaşık 130 bin orman köylüsü ile civarındaki 1,5 milyon insan topluluğu, Kazdağlarının doğal, kültürel, çevresel ve sosyoekonomik katkısını ve yaşamsal değerlerini önemsemektedirler. Bu nedenle; Kazdağlarının geleceği konusunda, köy tüzel kişilikleri, Sivil toplum örgütleri ve çevreci kuruluşların görüşleri mutlaka göz önüne alınmalıdır.Ayrıca, Kazdağlarının geleceğini risk altına alan her tür yatırım ve uygulamalarda Kazdağları ve Madra Dağı Belediyeler Birliğinin, kesinlikle onayını alınması ve bu bağlamda bir yasal düzenleme yapılarak, acilen yaşama geçirilmesi gerekmektedir.

Tüm bunların yanı sıra Kazdağlarının UNESCO’nun kültür mirası olarak ilan edilmesi için başta kamu kurumları olmak üzere tüm paydaşların bu konuda yoğun çaba göstermesi gerekmektedir.

* Kazdağlarının aleyhine olan yasal düzenlemeler izlenmelidir.

Geçen ay dogal varsızlıklarımızın geleceği ile ilgili olarak orman, sayılmayan (2B ) arazilerinin satışı, Yabancılara Toprak Satışı ve kısa adı Kentsel Dönüşüm Yasası olarak adlandırılan üç ayrı yasa ardı sıra yürürlüğe girmiştir. Bu yasaların ortak paydası tarım alanlarımız, meralarımız, korunan alanlarımız ve ormanlarımızın talan edilmesine olanak sağlamaktadır.Adı geçen bu düzenlemeler çok zengin orman ekosistemine ve cazibe merkezine sahip olması nedeniyle en çok Kazdağlarında kıyıma neden olacaktır.

Üstelik son duyumlarımıza göre korku ile beklediğimiz Tabiatı Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Yasası da ilgili komisyondan geçmiştir. Adı geçen yasa ile en başta sit alanlarımız olmak üzere korunma altındaki tüm sahaların rantsal yatırımlara açılmasına neden olacaktır. Yukarıda saydığımız bu düzenlemeler müstemleke ülkelerinde bile uygulanamayacak, her haliyle anayasamız bir tarafa AB müktesebatına bile aykırı olan ülkemizdeki tüm doğal zenginliklerimizin idam fermanıdır.

Bu düzenlemelerin uygulanmaması ve anayasa mahkemesince iptal edilmesi için en başta siyasi partiler ve yargı nezdinde tüm kişi ve kuruluşların acilen girişimde bulunması gerekmektedir. 

* Kazdağları’nda maden, özellikle altın arama faaliyetleri derhal ve acilen durdurulmalıdır.

Bugün Kazdağları’nda, elimizdeki son verilere göre 285 ayrı noktada, 5 bin 657 dekarlık bir alanda altın arama ve işletme faaliyetleri tüm hızıyla sürdürülmektedir. Elinde arama ve işletme ruhsatı olan ve henüz çalışmalara başlamayan şirketlerin sayısı buna dahil değildir. Bunun yanı sıra Kazdağları ve çevresinde kurulu ve kurulacak yeni ağır sanayi tesisleri (Termik santraller, çimento fabrikaları, yeni limanlar vs.) bu coğrafyadaki tüm canlıların yaşamını yok etmek aşamasındadır.Söz gelimi meyve cenneti olan Biga, Lapseki ilçelerinde artık bol ve kaliteli ürün almak çiftçilerimizin söylemiyle artık hayal haline dönüşmüştür. Tüm bunların nedeni civarda kurulu ve atmosfere sürekli zehirli gaz saçan ağır sanayi kuruluşlarıdır.

Bunların üstüne üstlük, havamızı, topraklarımızı, sularımızı yok edecek altın arama ve işletme faaliyetleri, bu bölgede yaşayan tüm canlıların yok olmasına neden olacaktır.Bu nedenle, Kazdağları ve çevresinde, çevreye ve canlı yaşamına geri dönülmeyecek zararlar veren altın arama ve işletme faaliyetlerinin derhal durdurulması zorunluluk arz etmektedir.”

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: